A Biblia egy év alatt

2017-11-23

1Móz 4,1 Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az ÚRtól. 

1Móz 4,2 Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. 

1Móz 4,3 Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az ÚRnak, a föld gyümölcséből. 

1Móz 4,4 Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az ÚR rátekintett Ábelra és áldozatára, 

1Móz 4,5 de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. 

1Móz 4,6 Ekkor azt kérdezte Kaintól az ÚR: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? 

1Móz 4,7 Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. 

1Móz 4,8 Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnak: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. 

1Móz 4,9 Akkor az ÚR ezt mondta Kainnak: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: Nem tudom! Talán őrzője vagyok én a testvéremnek? 

1Móz 4,10 De az ÚR így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. 

1Móz 4,11 Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. 

1Móz 4,12 Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét. Bujdosó és kóborló leszel a földön. 

1Móz 4,13 Ekkor Kain azt mondta az ÚRnak: Nagyobb a büntetésem, semhogy elhordozhatnám. 

1Móz 4,14 Íme, elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bujdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. 

1Móz 4,15 De az ÚR azt felelte neki: Nem úgy lesz! Ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az ÚR Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. 

1Móz 4,16 Ezután elment Kain az ÚR színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. 

1Móz 4,17 És Kain a feleségével hált, aki terhes lett, és megszülte Énókot. Majd várost épített Kain, és a fia nevéről Énóknak nevezte el. 

1Móz 4,18 Énóknak született Írád, Írád nemzette Mehújáélt, Mehújáél nemzette Metúsáélt, és Metúsáél nemzette Lámeket. 

1Móz 4,19 Lámek két feleséget vett magának: az egyiknek Ádá volt a neve, a másiknak Cillá. 

1Móz 4,20 Ádá szülte Jábált. Ő lett a sátorlakók és pásztorok ősatyja. 

1Móz 4,21 Testvérének Júbál volt a neve. Ő lett minden citerás és fuvolás ősatyja. 

1Móz 4,22 Cillá is szült: Túbalkaint, mindenféle réz- és vasszerszám kovácsmesterét, továbbá Túbalkain húgát, Naamát. 

1Móz 4,23 Egyszer ezt mondta Lámek a feleségeinek: Ádá és Cillá, hallgassatok szómra! Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra! Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. 

1Móz 4,24 Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekért! 

1Móz 4,25 Ádám újból a feleségével hált, és az fiút szült, és Sétnek nevezte el, mert azt mondta: Adott nekem Isten más utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Kain. 

1Móz 4,26 Sétnek is született fia, akit Enósnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az ÚR nevét. 

1Móz 5,1 Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten embert teremtett, Istenhez hasonlóvá alkotta. 

1Móz 5,2 Férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján. 

1Móz 5,3 Ádám százharminc éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására, és elnevezte Sétnek. 

1Móz 5,4 Sét születése után Ádám nyolcszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. 

1Móz 5,5 Ádám teljes életkora tehát kilencszázharminc év volt, amikor meghalt. 

1Móz 5,6 Sét százöt éves volt, amikor Enóst nemzette. 

1Móz 5,7 Enós születése után Sét nyolcszázhét évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. 

1Móz 5,8 Sét teljes életkora tehát kilencszáztizenkét év volt, amikor meghalt. 

1Móz 5,9 Enós kilencven éves volt, amikor Kénánt nemzette. 

1Móz 5,10 Kénán születése után Enós nyolcszáztizenöt évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. 

1Móz 5,11 Enós teljes életkora tehát kilencszázöt év volt, amikor meghalt. 

1Móz 5,12 Kénán hetven éves volt, amikor Mahalalélt nemzette. 

1Móz 5,13 Mahalalél születése után Kénán nyolcszáznegyven évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. 

1Móz 5,14 Kénán teljes életkora tehát kilencszáztíz év volt, amikor meghalt. 

1Móz 5,15 Mahalalél hatvanöt éves volt, amikor Jeredet nemzette. 

1Móz 5,16 Jered születése után Mahalalél nyolcszázharminc évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. 

1Móz 5,17 Mahalalél teljes életkora tehát nyolcszázkilencvenöt év volt, amikor meghalt. 

1Móz 5,18 Jered százhatvankét éves volt, amikor Énókot nemzette. 

1Móz 5,19 Énók születése után Jered nyolcszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. 

1Móz 5,20 Jered teljes életkora tehát kilencszázhatvankét év volt, amikor meghalt. 

1Móz 5,21 Énók hatvanöt éves volt, amikor Metúselahot nemzette. 

1Móz 5,22 Énók az Istennel járt; Metúselah születése után háromszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. 

1Móz 5,23 Énók teljes életkora tehát háromszázhatvanöt év volt. 

1Móz 5,24 Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten. 

1Móz 5,25 Metúselah száznyolcvanhét éves volt, amikor Lámeket nemzette. 

1Móz 5,26 Lámek születése után Metúselah hétszáznyolcvankét évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. 

1Móz 5,27 Metúselah teljes életkora tehát kilencszázhatvankilenc év volt, amikor meghalt. 

1Móz 5,28 Lámek száznyolcvankét éves volt, amikor fiút nemzett. 

1Móz 5,29 Nóénak nevezte el, és ezt mondta: Ő vigasztal meg bennünket kezünk fáradságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az ÚR. 

1Móz 5,30 Nóé születése után Lámek ötszázkilencvenöt évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. 

1Móz 5,31 Lámek teljes életkora tehát hétszázhetvenhét év volt, amikor meghalt. 

1Móz 5,32 Nóé ötszáz éves volt, amikor fiakat nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet. 

1Móz 6,1 Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek, 

1Móz 6,2 látták az istenfiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak. 

1Móz 6,3 Akkor ezt mondta az ÚR: Ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora százhúsz esztendő. 

1Móz 6,4 Abban az időben, amikor az istenfiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik - sőt még azután is -, óriások éltek a földön. Ők azok a vitézkedők, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak. 

1Móz 6,5 Amikor látta az ÚR, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, 

1Móz 6,6 megbánta az ÚR, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. 

1Móz 6,7 Azért ezt mondta az ÚR: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. 

1Móz 6,8 De Nóé kegyelmet talált az ÚR előtt. 

1Móz 6,9 Nóénak ez a története: Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé. 

1Móz 6,10 Nóé három fiút nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet. 

1Móz 6,11 A föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. 

1Móz 6,12 És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. 

1Móz 6,13 Ezt mondta Isten Nóénak: Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt. 

1Móz 6,14 Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül-belül szurokkal. 

1Móz 6,15 Így készítsd el azt: a bárka hossza háromszáz könyök legyen, szélessége ötven könyök és magassága harminc könyök. 

1Móz 6,16 Ablakot is csinálj a bárkára, és egy könyökre hagyd azt felülről; a bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts alsó, középső és felső emeletet. 

1Móz 6,17 Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt. Minden el fog pusztulni, ami a földön van. 

1Móz 6,18 Veled azonban szövetségre lépek: menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt. 

1Móz 6,19 És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt. Hímek és nőstények legyenek azok. 

1Móz 6,20 A madaraknak, az állatoknak és a föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból, mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon. 

1Móz 6,21 Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak megehető; gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok, neked is, meg azoknak is. 

1Móz 6,22 Nóé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. 

 

Jn 11,17 Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. 

Jn 11,18 Betánia pedig közel, mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez, 

Jn 11,19 ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. 

Jn 11,20 Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. 

Jn 11,21 Márta ekkor így szólt Jézushoz: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. 

Jn 11,22 De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten." 

Jn 11,23 Jézus ezt mondta neki: "Feltámad a testvéred!" 

Jn 11,24 Márta így válaszolt: "Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon." 

Jn 11,25 Jézus ekkor ezt mondta neki: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; 

Jn 11,26 és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" 

Jn 11,27 Márta így felelt: "Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba."